หากคุณมีปัญหาในการเล่นเพลงหรือเสียงอื่น ๆ

หากแถบความคืบหน้าที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes เคลื่อนไหวอยู่ แต่คุณไม่ได้ยินเสียงใด ๆ

 • หากคุณกำลังใช้ลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมความดังที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ไม่ได้ปิดอยู่ และความดังของเสียงคอมพิวเตอร์ของคุณก็ไม่ได้ปิดอยู่เช่นกัน (เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เสียง)

 • หากคุณกำลังใช้ลำโพงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงไฟฟ้าของคุณเสียบพอร์ตเสียงของคุณเหมาะสมดีแล้ว เสียบเข้าดับแหล่งพลังงานแล้ว และเปิดแล้ว ให้ตรวจสอบแน่ใจด้วยเหมือนกันว่าความดังของเสียงลำโพงไม่ได้ปิดเงียบอยู่

 • หากคุณใช้ลำโพงระยะไกลและตัวควบคุมระดับเสียง iTunes ถูกทำให้จางลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ถูกเลือกในเมนูป๊ิอปอัพ AirPlay ไอคอน AirPlay กล่องที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้น ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes จากนั้นเลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก อุปกรณ์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก “อนุญาตการควบคุมเสียงใน iTunes จากลำโพงระยะไกล”

 • หากคุณพยายามฟังเพลงผ่านลำโพงระยะไกลโดยใช้ AirPort Express: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงระยะไกลถูกเลือกในเมนูป๊ิอปอัพ Airplay ไอคอน AirPlay กล่องที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้น ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes หากคุณต้องการใช้เฉพาะตัวควบคุมความดังของลำโพงเท่านั้น ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก อุปกรณ์ แล้วเลือก “อนุญาตการควบคุมเสียงใน iTunes จากลำโพงระยะไกล” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมความดังเสียงบนลำโพงไม่ได้ปิดไว้

หากคุณใช้ AirPort Express อยู่ คุณสามารถหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบที่ให้มากับ AirPort Express ของคุณ หรือที่ เว็บไซต์การสนับสนุน AirPort

หากคุณไม่สามารถเล่นเพลงได้

 • หากคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอที่ซื้อจาก iTunes Store ได้: คุณอาจจะใช้เกินจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้เล่นรายการซื้อนั้น

  หากเพลงไม่ได้เป็นเวอร์ชั่น iTunes Plus คุณจะสามารถเล่นเพลงนั้นบนคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตได้ไม่เกินห้าเครื่อง คุณจะไม่สามารถเล่นเพลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่หกหลังจากที่คุณได้อนุญาตครบห้าเครื่องแล้ว จนกว่าคุณจะเลิกอนุญาตเครื่องใดเครื่องหนึ่งในห้าเครื่องนั้น (สำหรับคำแนะนำในเรื่องการยกเลิกการอนุมัติคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้ให้เล่นรายการซื้อจาก iTunes Store)

  หากเพลงนั้นมีให้ดาวน์โหลดเป็นแบบ iTunes Plus คุณสามารถอัปเกรดเพลงได้ที่ iTunes Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อซื้อของใน iTunes Store

 • หากคุณกำลังฟังคลังหรือเพลย์ลิสต์ที่แบ่งปัน: iTunes จะข้ามรายการซื้อ iTunes จะข้ามรายการซื้อหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น ในการฟังเพลงที่ซื้อมาในคลังหรือเพลย์ลิสต์ที่แบ่งปัน ให้คลิกสองครั้งที่เพลง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเพลงที่ซื้อจากบุคคลที่แบ่งปันเพลง คุณจำเป็นต้องป้อน ID ของบัญชี Apple หรือบัญชี AOL พร้อมกับรหัสผ่านของบุคคลนั้นเพื่อจะฟังเพลงนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การแบ่งปันคลัง iTunes บนเครือข่ายภายในพื้นที่

 • หากคุณพยายามเล่นไฟล์ประเภท AAC ที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยใช้ iTunes หรือไม่ได้ดาวน์โหลดมาจาก iTunes Store: เพลงต่าง ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจาก iTunes Store หรือนำเข้าไปในคลังของคุณโดยใช้ตัวเข้ารหัส AAC จะถูกเข้ารหัสโดยใช้รูปแบบ MPEG-4 AAC ใหม่ และจะเล่นใน iTunes และบน iPod, iPhone และ iPad ของคุณ ไฟล์ AAC อื่นๆ ที่คุณพบในอินเทอร์เน็ตหรือที่อื่นจะเล่นใน iTunes ไม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเลือกการตั้งค่าการนำเข้า หรือ บันทึกสำเนาของเพลงเป็นไฟล์รูปแบบใหม่

 • หากคุณพยายามเล่นเพลงบนซีดีที่เขียนโดยใช้ iTunes: ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณพยายามจะใช้เล่นซีดีเหมาะสมกับรูปแบบของดิสก์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนแผ่นซีดีแบบ RW คุณจะสามารถเล่นแผ่นได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหม่ ๆ เท่านั้น หากคุณเขียนแผ่นดิสก์แบบ MP3 แผ่นดิสก์นั้นควรจะใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และกับเครื่องเล่นแผ่นซีดีแบบ MP3 อย่างพิเศษ แต่จะใช้ไม่ได้กับเครื่องเล่นแผ่นซีดีเสียงมาตรฐานทั่วไป คุณไม่สามารถเล่นแผ่นดีวีดีที่เขียนโดยใช้ iTunes กับเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมการเขียนดิสก์

 • หากคุณกำลังฟังเพลย์ลิสต์ที่มีการดูตัวอย่างเพลงอยู่ด้วย: เพลย์ลิสต์จะหยุดหลังจากการดูตัวอย่างเพลง คลิกสองครั้งที่เพลงถัดไปในเพลย์ลิสต์นั้น เพื่อเล่นส่วนที่เหลือของเพลย์ลิสต์ต่อไป ตัวอย่างเพลงในคลังเพลงหรือเพลย์ลิสต์ของคุณจะมีปุ่มซื้ออยู่ถัดจากตัวอย่าง

หากคุณไม่สามารถเล่นหนังสือเสียงได้

 • คุณอาจอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่จะเล่นหนังสือเสียงไว้มากเกินกว่าที่กำหนด

  หนังสือเสียงที่ซื้อจาก iTunes Store สามารถเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้มากถึงทีละห้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ต้อง ได้รับอนุญาต ให้เล่นรายการจาก iTunes Store (คุณจะไม่สามารถเล่นไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่หก จนกว่าคุณจะเลิกอนุญาตคอมพิวเตอร์ที่คุณได้อนุญาตไปแล้วเครื่องใดเครื่องหนึ่ง)

  หนังสือเสียงที่ซื้อจากเว็บไซต์ Audible สามารถ ดาวน์โหลด เข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้มากถึงสามเครื่องต่อครั้ง คอมพิวเตอร์ต้องได้รับอนุญาตให้เล่นรายการซื้อจาก Audible

  ในการดูสถานที่ที่ซื้อหนังสือเสียงมา ให้เลือกหนังสือเสียง เลือก ไฟล์ > ดูข้อมูล แล้วดูที่ช่องชนิด ไฟล์ที่ซื้อจาก iTunes Store จะลงท้ายด้วย “.m4b” ไฟล์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ Audible จะลงท้ายด้วย “.aa” หรือ “.aax”

 • หคุณอาจจะพยายามฟังไฟล์ Audible ที่ซื้อมาโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น

  ในการดูว่าใครที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ Audible ให้เลือกไฟล์ในคลัง แล้วเลือกไฟล์ > รับข้อมูล ช่องซื้อโดยหรือเจ้าของจะแสดงชื่อผู้ใช้ของเจ้าของบัญชีผู้ที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ไว้