ปรับความดังเสียงใน iPod shuffle

คุณสามารถตั้ง iPod shuffle ให้เล่นเพลงทั้งหมดด้วยความดังในระดับใกล้เคียงกัน

คุณยังสามารถป้องกัน iPod shuffle ของคุณไม่ให้เสียงดังเกินระดับใดระดับหนึ่งได้ด้วย คุณสามารถป้องกันการตั้งค่านี้ไม่ให้ผู้อื่นเปลี่ยนได้หากไม่ทราบรหัสผ่าน

การตั้งค่า iPod shuffle ให้เล่นเพลงทั้งหมดที่ความดังเสียงเดียวกัน

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า ให้คลิกเล่น แล้วให้แน่ใจว่าได้เลือกปรับเสียงอัตโนมัติ

  หมายเหตุ:  การตั้งค่านี้จะทำให้เพลงทั้งหมดใน iTunes เล่นด้วยความดังเสียงระดับเดียวกัน

 2. เชื่อมต่อ iPod shuffleของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 3. คลิก เนื้อหาสรุป (สำหรับ iPod shuffle รุ่นที่ 1 หรือรุ่นที่ 2 ให้ข้ามขั้นตอนนี้)

 4. เลือกเปิดใช้การปรับเสียงอัตโนมัติ

การตั้งค่าการจำกัดความดังเสียงสูงสุดสำหรับ iPod shuffle ของคุณ

 1. ตั้งค่าความดังสูงสุดที่คุณต้องการให้กับ iPod shuffle ของคุณ

 2. เชื่อมต่อ iPod shuffleของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 3. คลิก เนื้อหาสรุป (สำหรับ iPod shuffle รุ่นที่ 1 หรือรุ่นที่ 2 ให้ข้ามขั้นตอนนี้)

 4. เลือก “จำกัดความดังสูงสุด”

  หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่า iPod shuffle ของคุณขาดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ในการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้น ให้คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป (หากจำเป็น) แล้วคลิก อัปเดต

 5. ลากแถบเลื่อนตามความดังสูงสุดที่ต้องการ 

  การตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเลื่อนจะสอดคล้องกับความดังเสียงที่ iPod shuffle ตั้งค่าไว้เมื่อคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “จำกัดความดังสูงสุด”

 6. ในการตั้งรหัสผ่านสำหรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้คลิกแม่กุญแจ แล้วป้อนรหัสผ่าน